Proszę czekać

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków działania, funkcjonowania serwisu www.myzone.net.pl, zakres i sposób świadczenia przez Administratora Serwisu odpłatnych usług Premium oraz funkcjonowanie Programu MyZone.
 2. Administratorem serwisu jest Malkom Invest Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657253, NIP: 7792455813, Regon: 366287185.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Malkom Invest Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657253, NIP: 7792455813, Regon: 366287185.
 2. Konto Użytkownika - należy przez to rozumieć indywidualne konto użytkownika, zarejestrowane w Serwisie w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika przy rejestracji. Landing page – pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań reklamowych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny.
 3. Nagroda – należy przez to rozumieć bonifikatę przyznawaną Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby punktów łącznie ze spełnieniem innych zasad i warunków określonych przez Administratora bądź też w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Punkty – należy przez to rozumieć jednostki przyznawane Użytkownikowi, gromadzone na indywidualnym koncie Użytkownika.
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 5. Serwis – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach domeny www.myzone.net.pl
 6. SMS (short message service) – należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą przesyłanie z i na telefon komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków między operatorami sieci komórkowych GSM.
 7. SMS MT (Short Message Service Mobile Terminated) - należy przez to rozumieć wiadomość SMS wysłaną do Użytkownika w wyniku złożonego przez niego zgodnie z Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie przedmiotowych wiadomości w określonej częstotliwości, o zamówionej przez Użytkownika treści; koszty wiadomości ponosi Użytkownik.
 8. SMS MO (Short Message Service Mobile Originated) – należy przez to rozumieć wiadomość SMS wysłaną przez Użytkownika w celu wykonania złożonego wcześniej zamówienia zgodnie z Regulaminem; Użytkownik ponosi koszty wysłania przedmiotowej wiadomości.
 9. Usłudze Premium – należy przez to rozumieć odpłatne usługi polegające na dostępie do następujących treści: bramki SMS, kodów rabatowych i zniżek do popularnych sklepów, gier, programach komputerowych, tapet oraz dzwonków, dowcipów i memów.
 10. Użytkownik – należy przez to rozumieć:
  1. osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych,
  2. małoletnich, którzy uzyskali zgodę od przedstawiciela ustawowego,
  które dokonały rejestracji w Serwisie przy użyciu formularza rejestracyjnego.

§ 3 Zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do prawidłowej korzystania z Serwisu jest posiadanie:
  1. urządzenia mobilnego lub innych urządzeń o parametrach/funkcjonalnościach umożliwiających korzystanie z usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych wiadomości SMS MT od następujących operatorów telefonii komórkowych Orange Polska S.A., T – Mobile Polska S.A, P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o.
  2. przeglądarki internetowej w wspierającą HTML 5 i starsze.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne może okazać się również dostosowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej protokołu SSL, plików Cookies.
 3. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest prawidłowe wykonanie procesu rejestracji danych.
 4. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych określony został w Polityce Prywatności.
 6. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 7. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa bądź naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika odpowiedzialnego za naruszenie, bez podawania przyczyny.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw (poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w godzinach, w których z Serwisu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Serwisu.
 9. W celu zabezpieczenia ciągłości korzystania z Serwisu oraz prawidłowego świadczenia usług, albo z przyczyn uzasadnionych wymogami prawnymi, Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawartości strony na inne serwery obsługujące Serwis.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, związane z korzystaniem z Serwisu w celach sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
 11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

§ 4 Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik w trakcie rejestracji podaje dane teleadresowe, które mogą zostać zaktualizowane w każdej chwili przez cały okres trwania umowy.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoje Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik po zalogowaniu przechodzi do zakładki panel>usuń konto.
 3. Usunięcie przez Użytkownika należącego do niego konta powoduje utratę dotychczas zdobytych przez danego Użytkownika punktów.
 4. Administrator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w aktualizacji proponowanych przez siebie usług oraz produktów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności za ich merytoryczną wartość, treść i formę, a także za ich prawdziwość i rzetelność. Każdy podmiot korzystający z Programu Partnerskiego oraz Portalu umieszcza pliki, wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność i odpowiada za to, że nie naruszają one obowiązujących przepisów oraz jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy prawa do wizerunku, bądź zasad uczciwej konkurencji.
 6. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub naruszenia niniejszego Regulaminu, Administrator, uwzględniając treść ust. 2 powyżej, zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów, bądź usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika odpowiedzialnego za naruszenie, a także usuwania i modyfikowania plików zamieszczonych przez ww. bez podawania przyczyny. Administrator w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowych.

§ 5 Punkty za nagrody

 1. Każdy Użytkownik, który dokonana rejestracji i wypełni formularz aktywacyjny będzie uprawniony do naliczania mu punktów na podstawie poniższych zasad:
  1. logowanie do serwisu - 1 punkt za każde logowanie w ciągu dnia,
  2. pobieranie treści serwisu - 0.1 punktu za każde pobranie, jednakże tylko raz na 15 minut,
  3. zapraszanie znajomych do serwisu - od 1 do 25 punktów (szczegółowe informacje będę każdorazowo zawarte na stronie serwisu)
  4. wysyłanie wiadomości sms - od 1 do 25 punktów, ilość punktów zależy od kosztu wysłania smsa przez Użytkownika, przy czym PLN 1,00 odpowiada 1 punktowi,
  5. dodatkowe akcje promocyjne – informacje będą każdorazowo zamieszczane na stronie serwisu, obok informacji dotyczących konkretnej akcji promocyjnej.
 2. Użytkownik ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów w ramach innych serwisów objętych Programem myzone.net.pl. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest prawidłowego wypełnienia formularza aktywacyjnego.
 3. Przez prawidłowe wypełnienie formularza aktywacyjnego rozumieć należy wysłanie wiadomości SMS na numer i o treści wskazanej w serwisie objętym Programem MyZone. Następnie Użytkownik zobowiązany jest do wpisania otrzymanego w wiadomości zwrotnej SMS kodu w odpowiednie pole wskazane na formularzu aktywacyjnym, a także uzupełnienie o wskazane w wskazane na formularzu dane teleadresowe. Każdorazowo rejestracja w danym serwisie objętym Programem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz regulaminu indywidualnie ustalonego dla każdego serwisu.
 4. Zdobyte w ramach Programu MyZone punkty posiadają wartość jedynie wirtualną, z tego też względu podlegają wyłącznie wymianie na liście umieszonej pod następującym adresem http://myzone.net.pl/award.
 5. Zdobyte przez Użytkownika punkty nie mogą być przekazywane na rzecz podmiotów trzecich.
 6. Ilość punktów, które przyznane zostają danemu Użytkownikowi uzależnione jest od wysokości uiszczonych przez Użytkownika opłat w związku z korzystaniem z serwisów objętych Programem.

§ 6 Zasady działania Serwisu

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniane są nieodpłatnie Pliki, Programy do pobrania, objęte licencją Freeware, Shareware, Trial lub Adware lub pliki video będące usługą Premium. Szczegółowe warunki licencji do Programów lub Plików zawarte są w umowach licencyjnych do poszczególnych Programów lub Plików. Ponadto w ramach Serwisu Użytkownicy będą mogli brać udział w konkursach dostępnych na stronie myzone.net.pl na zasadach wskazanych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Pliki w Serwisie umieszczane są przez administratora oraz użytkowników portalu.
 3. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w tym do nieodpłatnych Plików i Programów, posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy.
 4. Wybrane Pliki, Programy umieszczane są na serwerach Serwisu, chyba że licencja dotycząca Pliku, bądź Programu na to nie pozwala. W takim wypadku na Serwisie umieszczany jest odnośnik do serwerów lub strony internetowej producenta Programu.
 5. Pliki oraz Programy zamieszczane w Serwisie nie stanowią własności Administratora serwisu. Autorskie prawa majątkowe do Programów, Plików przysługują Producentowi i nie przechodzą na Użytkownika w chwili ich pobrania.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych do Programów, Plików zawarte są w poszczególnych umowach licencyjnych.
 7. Użytkownicy mogą pobierać i instalować na własnych urządzeniach nieodpłatnie udostępniane w ramach Serwisu aplikacji podmiotów trzecich.
 8. Przed pobraniem Programu czy też Pliku Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem licencji danego programu oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi jego instalacji bądź innymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi korzystania z takiego programu.
 9. Warunki licencyjne dla poszczególnych aplikacji każdorazowo określają ich producenci i Administrator nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 10. Zabronione jest modyfikowanie Plików bądź Programów, chyba że zezwala na to treść ich licencji.
 11. Pliki, bądź Programy udostępniane są Użytkownikom do pobrania zgodnie z przypisaną im licencją. Treść licencji udostępniana jest na stronie Producenta Pliku/Programu lub wyświetlana w momencie instalacji Programu będącego składnikiem Pliku na komputerze Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z treścią danej licencji i przestrzegania jej postanowień.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkowników programów niezgodnie z licencją dotyczącą danego programu bądź innymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi korzystania z takiego programu.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie pobranych przez Użytkowników programów.
 14. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki zainstalowania przez Użytkowników programów pobranych od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu.
 15. Użytkownicy pobierają programy na własną odpowiedzialność.
 16. Administrator Serwisu nie pobiera jakichkolwiek opłat za pobranie Programów lub Plików dostępnych na stronie myzone.net.pl.

§ 7 Zasady udziału w konkursach

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, informacjami zawartymi na stronie internetowej myzone.net.pl lub stronie reklamującej serwis lub konkurs typu landing page, dodatkowym regulaminem konkursu, jeżeli taki będzie obowiązywać. Informacja o dodatkowym Regulaminie konkursu oraz jego treść będą zamieszczone na stronie konkursu. Następnie Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie myzone.net.pl lub stronie reklamującej konkurs/serwis typu landing page oraz wybrać nagrodę z listy oferowanych nagród. Celem przystąpienia do konkursu Użytkownik dodatkowo powinien wysłać wiadomość SMS pod numer każdorazowo wskazany na stronie myzone.net.pl, której to koszt wysłania będzie wskazany na stronie konkursu lub stronie reklamującej konkurs typu landing page. Odpowiedź na pytanie konkursowe Użytkownik może wysłać na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, o którym mowa powyżej.
 2. Konkursy mają charakter jednorazowy
 3. Konkursy będą przeprowadzane z wykorzystaniem wiadomości SMS MT lub SMS MO, co każdorazowo wskazywać będą informacje zawarte na stronie konkursu oraz w dodatkowym Regulaminie konkursu, o ile taki będzie obowiązywał.
 4. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi przez Użytkownika na zadane przez Administratora, jako organizatora konkursu, pytanie. W zależności od rodzaju konkursu, zwycięzcą zostaje:
  1. osoba, wybrana przez Komisję konkursową, która udzieliła najciekawszą odpowiedź – w przypadku gdy zadaniem konkursowym jest udzielenie najciekawszej, kreatywnej odpowiedzi,
  2. osoba, która jako pierwsza nadesłała poprawną odpowiedź – gdy zadaniem konkursowym jest udzielenie jedynej możliwej poprawnej odpowiedzi.
 5. Komisja konkursowa, dokonująca wyboru najciekawszej odpowiedzi, o czym mowa w ust. 2 pkt a, składa się z 3 osób wybranych przez Administratora spośród jego przedstawicieli. Komisja dokonuje wyboru zwycięzcy podczas posiedzenia w drodze głosowania.
 6. Przesłana przez Użytkownika odpowiedź konkursowa nie może naruszać prawa, w tym prawa autorskiego, zasad współżycia społecznego. zawierać wyrażeń obraźliwych, naruszać praw osób trzecich.
 7. Informacje na temat organizowanych konkursów, czasu trwania konkursu, rodzaju, ilości i wartości oferowanych nagród, oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej pod adresem myzone.net.pl/landing .
 8. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected] lub wypełnienie formularza zgłoszeniowy na stronie myzone.net.pl w terminie 48h od wysłania SMS
 9. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu za pomocą maila lub telefonu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 10. Po otrzymaniu informacji o wygranej, Użytkownik prześle do Administratora na adres [email protected] niezbędne dane do przekazania nagrody tj. Imie, Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres mailowy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez niego danych w celu doręczenia mu wygranej nagrody.
 11. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana do zwycięzcy konkursu przesyłką kurierską lub dostarczona osobiście w terminie 14 dni od podania informacji o rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku nieodebrania w terminie nagrody przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do odbioru nagrody na własny koszt.
 12. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia wskazania danych do przelewu przez Użytkownika.
 13. Użytkownik nie może żądać zamiany przyznanej mu nagrody na nagrodę innego rodzaju oraz wypłaty równowartości pieniężnej przyznanej nagrody.
 14. Od nagrody, której wartość przekracza PLN 760,00 zostanie zapłacony podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody rzeczowej Użytkownik zobowiązany jest wpłacić Administratorowi, jako organizatorowi konkursu, kwotę należnego podatku przed przekazaniem nagrody przez Administratora, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika Administrator. W przypadku nagrody pieniężnej Administrator jako organizator konkursu pomniejsza wartość nagrody, którą ostatecznie przelewa na rachunek bankowy Użytkownika, o 10%wartości nagrody, którą to sumę wpłaci do właściwego urzędu skarbowego.
 15. W przypadku gdy przekazanie nagrody rzeczowej okaże się niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Administratora jako organizatora konkursu, organizator przekaże zwycięzcy równowartość pieniężna nagrody przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 16. Organizator konkursu, oświadcza, że wszelkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe znaki usługowe, projekty graficzne i logo, są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania znaków towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy. Wykorzystanie znaków towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym, nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy. Organizator konkursu oświadcza, iż nie jest powiązany z ww. podmiotami, ani nie uzyskał licencji na korzystanie ze ww. znaków towarowych zamieszczonych w serwisie.

§ 8 Opłaty za serwisy SMS MT ZONE

 1. Za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej w ramach Serwisu Użytkownik obciążany jest opłatą PLN 6,15 brutto. Przedmiotowy koszt uzależniony jest od taryfy, z której korzysta Serwis i jest taki sam dla wszystkich sieci.
 2. Koszty wiadomości SMS MT zależą od Serwisu i wpisane są na stronie internetowej myzone.net.pl oraz każdorazowo na landingu promującym serwis.
 3. Wyżej wskazane opłaty pobierane są przez obciążenie rachunku telefonicznego Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik posiada telefon na abonament, albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika, w przypadku telefonu na kartę pre-paid.

§ 9 Opłaty za serwisy SMS MT STAR

 1. Za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej w ramach Serwisu Użytkownik obciążany jest opłatą PLN 11,07 brutto. Przedmiotowy koszt uzależniony jest od taryfy, z której korzysta Serwis i jest taki sam dla wszystkich sieci.
 2. Koszty wiadomości SMS MT zależą od Serwisu i wpisane są na stronie internetowej myzone.net.pl oraz każdorazowo na landingu promującym serwis.
 3. Wyżej wskazane opłaty pobierane są przez obciążenie rachunku telefonicznego Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik posiada telefon na abonament, albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika, w przypadku telefonu na kartę pre-paid.

§ 10 Opłaty za serwisy SMS MO

 1. Za wysłanie wiadomości SMS MO w ramach Serwisu Użytkownik obciążany jest opłatą, której wysokość zależy od Operatora sieci z której korzysta Użytkownik.
 2. Koszty wiadomości SMS MO zależą od danego Serwisu i wskazane są na stronie internetowej
  Pod numer Taryfa netto Taryfa brutto
  7278 2 PLN 2,46 PLN
  72480 2 PLN 2,46 PLN
  75480 5 PLN 6,15 PLN
  75550 5 PLN 6,15 PLN
  91900 19 PLN 23,37 PLN
  91909 19 PLN 23,37 PLN
  92521 25 PLN 30,75 PLN
  92505 25 PLN 30,75 PLN
 3. Wyżej wskazane opłaty pobierane są przez obciążenie rachunku telefonicznego Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik posiada telefon na abonament, albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika, w przypadku telefonu na kartę pre-paid.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Ponadto Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bądź też formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które wskazuje sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownika zobowiązany jest wysłać na adres Malkom Invest Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 bądź na adres e – mail [email protected] Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, umowa uznawana jest za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia reklamacji w związku ze nieprawidłowym, względnie nienależytym świadczeniem usług przez Administratora, a przede wszystkim związane z funkcjonowaniem Serwisu. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: [email protected] w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia.
 2. Reklamacje można zgłaszać przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swej treści: dane zgłaszającego, w tym dane teleadresowe, w szczególności numer telefonu, z którego wysłana została wiadomość SMS, zwięzły opis stanu sprawy, ze wskazaniem rodzaju serwisu, którego reklama dotyczy, ewentualne żądania. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację celem uzupełnienia jej treści.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
 6. W przypadku kwestionowania sposobu rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Malkom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657253, NIP: 7792455813, Regon: 366287185.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji. Brak zgody na przetwarzanie przez Malkom Invest Sp. z o.o. danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Malkom Invest Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.
 4. Malkom Invest Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Jednakże podanie danych osobowych zaznaczonych jako obligatoryjne w związku z rejestracją jest niezbędne.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu należy kierować pisemnie na adres Malkom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
 8. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi.
 9. Malkom Invest Sp. z o.o. oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia towarów, tj. UPS. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 10. Malkom Invest Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej myzone.net.pl/privacy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez przesłanie informacji na konto oraz ogłoszone w Programie Partnerskim. Podmioty mogą wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu.
 3. Strony składają sobie oświadczenia poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany kolejno na stronie internetowej Administratora, tj. [email protected] oraz w procesie rejestracji.
 4. Wszelkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy Użytkownikami strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2017

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Malkom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): …, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: … lub pismo wysłane pocztą na adres: Malkom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, tj. pocztą elektroniczną.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego P
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy poprzez przelew bankowy lub konto paypal w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Malkom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8
e-mail: ….
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):
………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………..
Adres konsumenta(-ów):……………………………………..Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:…………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.